Upgrade erasmus

Gravi indaga en avaluar l’aprenentatge en treball cooperatiu

D’un temps ençà, el treball cooperatiu representa un pilar fonamental en el canvi educatiu, ja que és l’eix de la cohesió del grup classe. Però, tenim eines que avaluïn aquest aprenentatge? L’Escola Gravi va ser escollida per participar en un projecte europeu innovador d’Erasmus+, l’UPGRADE, per tenir un sistema que permeti avaluar l’aprenentatge cooperatiu a l’aula i en línia.
UPGRADE combina un conjunt de mètodes d’avaluació diferents i interconnectats (avaluació docent, autoavaluació, revisió entre iguals, avaluacions grupals), utilitzant les TIC per proporcionar al professorat les eines per visualitzar, fer el seguiment i avaluar els i les estudiants i ajudar-los a regular el seu procés d’aprenentatge cooperatiu. La metodologia i les eines es van convalidar en un pilot en sis escoles primària i altres tipus d’institucions d’Espanya, Letònia, Noruega i Itàlia.
S’està treballant des del gener de 2020 i conclou el pròxim mes de desembre. Els resultats finals es publicaran al manual del projecte UPGRADE, però algunes idees ja les estem implementant en el cicle superior de primària amb resultats molt enriquidors, tant pels alumnes com pels mestres.

Primeres conclusions
D’una banda, destaquem que el treball cooperatiu en petits grups heterogenis facilita la inclusió de tota la diversitat de l’alumnat. Els valors de socialització i integració són presents en tot moment.
D’altra banda, el fet que cada alumne tingui un rol assignat en el grup afavoreix la responsabilitat individual de cada membre contribuint a l’èxit de l’equip. No obstant això, observem que els infants amb dificultats en llengua anglesa verbalitzen que en algun moment s’han arribat a sentir incòmodes en funció del paper que havien d’assumir en el grup per si no duien a terme adequadament les tasques a fer. Se sentien responsables del seu aprenentatge i del dels altres.
L’avaluació formativa és un altre dels aspectes treballats durant el pilot, del que veiem que cal ser curosos amb el temps que dedica l’alumnat a les rúbriques, ja que un excés pot resultar desmotivador.
Pel que fa a l’avaluació entre iguals, vam considerar convenient que els alumnes afegissin dos criteris d’avaluació i vam observar que de vegades tenien dificultats per posar-s’hi d’acord i expressar-ho amb un vocabulari adient. Tot i el repte que suposava d’entrada, els i les participants van valorar positivament tenir veu en aquest procés.
El feedback per part del mestre als alumnes és un aspecte fonamental per fer un bon seguiment del procés d’ensenyament i avaluació en un treball cooperatiu. La flexibilitat horària és bàsica a l’hora de dur a terme aquest tipus de projectes.
També cal dir que l’ús de les TIC i el treball cooperatiu posen clarament l’alumne al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. S’utilitzen recursos tecnològics per fer un seguiment de cada sessió, com ara gravacions de veu, vídeos, fotografies… Aquestes activitats evidencien el procés d’avaluació com eina per aprendre, i el fet d’utilitzar un mitjà audiovisual, afavoreix la motivació dels infants.

El projecte UPGRADE
D’UPGRADE s’han fet dues trobades internacionals a Barcelona i a Oslo, respectivament, on hem pogut conèixer el projecte i el rol de cada institució i compartir els resultats de la fase d’implementació de les activitats proposades, així com l’anàlisi de suggeriments per a la consolidació de l’aprenentatge significatiu. La tercera serà a Brescia el pròxim mes de desembre amb la que conclourem el projecte.
Sens dubte, la participació en aquest tipus de projectes afavoreix la introducció de nous mètodes per avaluar l’aprenentatge donant una millor resposta a les necessitats educatives actuals.

upgradeproject.eu

Upgrade project escola Gravi