Consell escolar

Escola Gravi

És l’organisme representatiu i de participació de la comunitat educativa, i el màxim òrgan de govern

Funcions del Consell Escolar:
  1. Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l’acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.
  2. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
  3. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.
  4. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència l’apartat anterior.
  5. Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.
  6. Participar en l’aprovació de les normes de funcionament del centre, les seves adequacions i la programació general anual proposades pel titular del centre.
  7. Participar en la supervisió i avaluació del desenvolupament de la programació anual del centre en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu i dels resultats que se n’obtenen.
  8. Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
  9. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació.
  10. Assessorar el titular del centre en l’elaboració del projecte educatiu.

El Consell Escolar està format per el director/a, tres representants de la titularitat, 4 pares/mares (un membre ha de ser representant de l’AMPA), 4 membres del personal docent, dos alumnes i una membre del personal no docent.

President: Carles Sadurní
Representació cooperativa: Marissa Sierra (Presidenta), Laura Plans (vocal)
Representació alumnat: Santiago Varela i Pol Xandri
Representants famílies: Pau Torrades i Maria Garcia
Claustre: Maria Martí (Secundària), Jana de Pablo (Infantil) i Cristina Montardit (Primària)
Personal: Bea Garcia