Departament psicopedagògic

Projecte educatiu

L’equip psicopedagògic de l’escola està format per dues psicòlogues, una psicopedagoga i una mestra d’educació especial. Es coordina, segons les necessitats i els temes a tractar, amb l’equip directiu, els equips de coordinació, els departaments i els tutors/es.

Les tasques que realitza són les següents:

Atenció directa als alumnes:

Suport personalitzat  d’alumnes amb necessitats educatives especials.

Atenció individualitzada o amb petit grup a alumnes que, per situacions personals, requereixen una atenció específica (aspectes cognitius, de personalitat, emocionals, socials i/o acadèmics).

Detecció de les necessitats educatives especials dels alumnes amb discapacitats o amb retards significatius d’aprenentatge i proposta de mesures i suports per atendre’ls.

Docència sobre aspectes competencials relacionats amb la seva especialitat.

Suport a l’equip docent:

Proposta de mesures d’atenció a la diversitat.

Col.laboració en el disseny del Pla d’Acció Tutorial.

Coordinació amb l’equip docent en la planificació de la resposta educativa (CAD, reunions d’avaluació, claustres…).

Assessorament per a la funció tutorial, tant als professors tutors com als equips docents.

Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques de l’orientació acadèmica i professional dels alumnes.

Valoració dels grups classe des del punt de vista psicopedagògic (proves de nivell) i social (sociogrames) per optimitzar la planificació de les activitats d’àrea i de l’acció tutorial.

Creació de material específic per atendre la diversitat dins l’aula.

Suport a les famílies i la comunitat:

Seguiment i l’assessorament de les famílies.

Contacte amb els serveis educatius, sanitaris i socials.

Coordinació amb psicòlegs, psiquiatres i altres professionals externs.

Organització de les Jornades d’Escola de Famílies.