Educació emocional

Projecte educatiu

L’escola entén l’educació emocional com un procés educatiu continu i permanent que ha de ser present al llarg de tota l’escolarització i en tots els espais de convivència del centre.

L’educació emocional és una forma de prevenció primària que pretén dotar de recursos a la persona (autocontrol, autoestima, tolerància a la frustració, empatia, resiliència, etc.) per tal que pugui gestionar diferents situacions amb si mateix i en relació amb els altres.

Per aquesta raó, des de ben petits i fins a batxillerat, l’escola treballa pel desenvolupament de les competències emocionals:

educacio emocional escola gravi

La consciència emocional

Capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres, incloent l’habilitat per captar el clima emocional d’un context determinat.

La regulació emocional

Capacitat per manejar les emocions de forma apropiada. Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; tenir bones estratègies d’afrontament; capacitat per autogenerar emocions positives, etc.

L’autonomia emocional

Conjunt de característiques i elements relacionats amb l’autogestió personal, entre les quals hi ha l’autoestima, actitud positiva davant la vida, responsabilitat, capacitat per analitzar críticament les normes socials , la capacitat per buscar ajuda i recursos, així com l’autoeficàcia emocional.

La competència social

Capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones. Això implica dominar les habilitats socials bàsiques, capacitat per a la comunicació efectiva, respecte, actituds prosocials, assertivitat, etc.

Les competències per a la vida i el benestar:

Capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els desafiaments diaris de la vida, ja siguin personals, professionals, familiars, socials, de temps lliure, etc. Les competències per a la vida permeten organitzar la nostra vida de forma sana i equilibrada, facilitant-nos experiències de satisfacció o benestar.

Tenint en compte l’evolució madurativa i psicològica dels alumnes, aquestes competències s’integren de forma transversal en el dia a dia de la comunitat escolar i es treballen de forma específica  amb formats diversos: dinàmiques individuals i en grup, tallers, xerrades, debats…

L’escola entén l’educació emocional com un procés educatiu continu i permanent que ha de ser present  al llarg de tota l’escolarització i en tots els espais de convivència del centre.

L’educació emocional és una forma de prevenció primària que pretén dotar de recursos a la persona (autocontrol, autoestima, tolerància a la frustració, empatia, resiliència, etc.) per tal que pugui gestionar diferents situacions amb si mateix i en relació amb els altres.