Amb la presentació dels Llibres d’Artistes hem obtingut el segell de bona pràctica de biblioteca escolar

Línia 2: La biblioteca escolar com a agent d’equitat, participació i cohesió de la comunitat educativa.

Aquest segell indica que la nostra experiència detecta com a bon model de funcionament la biblioteca de Centre.

Amb uns objectius clars de treball:

Trobareu més  informació a  l’espai nodes de Biblioteques Escolars de Catalunya