Treballs de recerca

La Recerca

L’escola dona molta importància al treball de recerca. Entenem que l’alumne ha de ser un estudiant competent, capaç de cercar, triar i analitzar les fonts d’informació necessàries, així com crear, investigar i aplicar la metodologia més adequada per tal d’aconseguir un determinat objectiu.

La recerca és una eina que l’alumne utilitzarà en el seu futur acadèmic, sigui quin sigui l’estudi triat, i l’ajudarà a ser competent, crític, analític i resolutiu. El treball de recerca a l’escola Gravi té caràcter individual. Prèvia justificació, pot realitzar-se també en parella.

S’inicien les explicacions al novembre de primer de Batxillerat i es lliura al novembre de 2n Batxillerat, fent l’exposició oral al llarg de desembre.  Aquesta temporització suposa gairebé un any sencer per fer el treball, permet continuar fent la part més pràctica o experimental a l’estiu i allibera del treball a partir del segon quadrimestre de segon de Batxillerat.

S’introdueix a la tutoria de primer de Batxillerat, on es treballa amb els alumnes què és una recerca, quines característiques ha de tenir i quina o quines metodologies es poden aplicar. S’assagen diferents propostes del que podria ser un tema dins d’un àmbit concret i s’orienta i acompanya fins a l’assignació del tutor o tutora, que continua aquesta feina d’una forma individual.

Tots els membres del claustre poden tutoritzar un treball de recerca i es decideix en reunions de departament, qui és el tutor o tutora més adient segons el tema escollit per l’alumne o alumna.

El tutor del treball és responsable d’avaluar un 45 % de la nota del treball, tenint en compte la part procedimental i per tant, el compliment dels terminis acordats amb el tutor, la regularitat en la realització de les tasques, la planificació de la recerca, la capacitat de resoldre els problemes, la reorientació del treball si és necessari i la capacitat d’anàlisi i interpretació de les dades o informacions recollides. El 55 % restant l’avalua un tribunal de recerca únic, d’aquesta manera s’aconsegueix una valoració més homogènia per a tots els alumnes. El tribunal està format per 5 membres del claustre, que representen tots els departaments.

El 55 % de la nota assignada pel tribunal es distribueix tenint en compte els aspectes següents: memòria escrita 10 %, llengua i estil 10 %, correcció 10 %, introducció i conclusions 10 %, presentació 5 %, recerca 15 %, metodologia 15 %, coherència 15 % i finalment l’exposició oral, de 10 minuts de durada (més 10 minuts de preguntes) davant del tribunal, el 10 %.

Dossier de l’alumne 21-22 
Graella Procés 
Rúbrica TR Introducció-Conclusió 
Graella Avaluació Tutor TR 
Llistat de Propostes TR