Treball de síntesi

EL TREBALL DE SÍNTESI A l’ESO

1. Introducció

El Treball de Síntesi és un treball que es du a terme al final del segon trimestre (a primer i segon) i al final del tercer trimestre (a tercer), i que esdevé un espai idoni per desenvolupar les competències adquirides al llarg del curs. L’alumnat hi desenvolupa una sèrie d’habilitats que ha anat adquirint i que ara s’activen a la vegada en aquest treball.

Per què es fa?

La normativa diu:

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

Al llarg del treball, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. El treball de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa.

Organització

Està dirigit i coordinat per sis professors, els quals ajudaran a dur a terme un treball constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades a l’entorn del tema.

El treball es farà en grup de quatre o cinc alumnes, sempre en funció del nombre d’alumnes per grup.

Prèviament es realitzaran unes sessions acadèmiques on el professorat formarà els alumnes en tots els aspectes relacionats amb el tema del treball.

 

EL TREBALL DE SÍNTESI A PRIMER D’ESO. El JOC COOPERATIU

Amb aquest treball de síntesi volem oferir als alumnes de primer d’ ESO la possibilitat de conèixer, analitzar i treballar amb diferents estratègies que els permetran millorar en el treball cooperatiu. També coneixeran diferents habilitats socials necessàries per afavorir el seu creixement i maduració tant personal com acadèmica.

La idea és crear i elaborar un joc cooperatiu en grup aplicant els continguts teòrics que aniran treballant paral·lelament.

A grans trets, ens centrarem en l’educació emocional (comunicació, habilitats socials, el conflicte, treball cooperatiu) com a eina bàsica del treball en equip i les activitats giraran entorn a dos grans blocs: una part més teòrica: explicacions, dinàmiques grupals, xerrades, visites… i una part més pràctica, la creació i elaboració d’un joc.

Objectius del Treball de Síntesi

 • Expressar-se correctament, oralment i per escrit.
 • Observar i escoltar amb atenció i saber expressar el resultat de forma comprensible.
 • Mostrar capacitat d’integrar i transferir els continguts adquirits de les diferents àrees (capacitat de síntesi, resum, descripció).
 • Saber analitzar, seleccionar, ordenar, classificar la informació, i exposar-la a través dels llenguatges específics apropiats.
 • Manifestar autonomia i iniciativa personal, capacitat de raonament lògic i de comprensió crítica.
 • Treballar en equip amb la finalitat de planificar, realitzar i concloure, de forma acurada, una activitat.
 • Valorar el respecte en la comunicació de les idees i la tolerància envers les diferències entre les persones.
 • Conèixer diferents tipologies de joc.
 • Explorar els elements del llenguatge normatiu i explicatiu utilitzat en la descripció del joc.
 • Reflexionar sobre els valors que aporta el joc (cooperació, respecte, saber guanyar i perdre…)
 • Conèixer exemples del treball cooperatiu en el món professional.
 • Conèixer la implicació directa de les habilitats socials i la mediació en l’àmbit acadèmico-professional i personal.

L’avaluació d’aquest treball serà principalment el procés global del treball realitzat i no únicament els resultats obtinguts.

 • La qualificació final tindrà en compte:
 • La tasca diària a classe.
 • El treball escrit de grup. En aquest treball hi ha d’haver anotada la feina de cada sessió, l’assignació de tasques de cada membre del grup, els acords apresos sobre el tema i tipus de joc, recollida d’informació si s’escau, la planificació temporal de feines i el desenvolupament de la feina. Finalment la fitxa d’instruccions del joc.
 • L’exposició-explicació oral del joc creat.

 

EL TREBALL DE SÍNTESI A SEGON D’ESO. L’ESCOLA VERDA

Amb aquesta activitat educativa, volem oferir als alumnes de secundària la possibilitat de conèixer, analitzar i treballar d’una manera ben concreta el món de la sostenibilitat.

La idea és aprofundir en el concepte d’escola verda i elaborar un diagnòstic de la situació actual de l’escola tant a nivell de consciència com de pràctiques sostenibles.

Es tracta, doncs, de fer un treball d’observació i recollida de dades del centre en els següents aspectes:

– Ús de l’aigua.

– Ús de l’energia: gas i electricitat.

– Compres de materials.

– Ús de materials.

– Gestió de residus.

– Edifici Sostenible (aspectes físics i funcionals).

Un cop feta la recollida de dades, caldrà fer-ne l’anàlisi i la valoració, per tal d’elaborar un informe de resultats i una proposta de millores. L’informe es presentarà oralment amb l’ajuda d’un PowerPoint.

Objectius del Treball de Síntesi.

 • Expressar-se correctament, oralment i per escrit.
 • Observar i escoltar amb atenció i saber expressar el resultat de forma comprensible.
 • Mostrar capacitat d’integrar i transferir els continguts adquirits de les diferents àrees (capacitat de síntesi, resum, descripció).
 • Saber buscar i utilitzar la informació obtinguda per via documental, institucional o personal.
 • Saber analitzar, seleccionar, ordenar, classificar la informació, i exposar-la a través dels llenguatges específics apropiats.
 • Manifestar autonomia i iniciativa personal, capacitat de raonament lògic i de comprensió crítica.
 • Treballar en equip amb la finalitat de planificar, realitzar i concloure, de forma acurada, una activitat.
 • Valorar el respecte en la comunicació de les idees i la tolerància envers les diferències entre les persones.
 • Llegir i analitzar diferents tipus de textos.
 • Manipular de manera didàctica diferents obres.
 • Prendre consciència de la necessitat de preservar el medi ambient en la nostra vida quotidiana.
 • Valorar els mitjans que tenim a l’abast per a fer-ho, així com el grau d’utilització que en fem.
 • Fer propostes realistes i pràctiques per tal de millorar la sostenibilitat de l’escola.

L’avaluació d’aquest treball serà principalment el procés global del treball realitzat i no únicament els resultats obtinguts.

La qualificació final tindrà en compte:

 • La tasca diària a classe.
 • El treball escrit de grup. En aquest treball hi ha d’haver anotada la feina de cada sessió, l’assignació de tasques de cada membre del grup, els acords apresos sobre el tema, recollida d’informació si s’escau, la planificació temporal de feines i el desenvolupament de la feina. Finalment han d’entregar l’informe dels resultats i les propostes de millora.
 • Aquests aspectes seran avaluats pel tutor del grup.

Activitat 1: Cartelleres

Activitat 2: Recerca

Activitat 3: Informe de resultats i proposta de millora

Activitat 4: Exposició Oral

 • Exposició oral final avaluada per un tribunal de tres professors/es.

Cada aspecte avaluat té el mateix valor, per tan el resultat final serà la mitjana aritmètica de tots ells.

 

EL TREBALL DE SÍNTESI A TERCER D’ESO. UNA CAMPANYA PUBLICITÀRIA

Amb aquesta activitat educativa, volem oferir als adolescents de secundària la possibilitat de conèixer, analitzar i treballar el món de la publicitat, fent servir diferents tècniques i llenguatges.

La idea és elaborar un anunci de consells institucionals, és a dir, un anunci que tingui com a objectiu advertir, informar i/o aconsellar, però no vendre cap producte.

Objectius del Treball de Síntesi

 • Expressar-se correctament, oralment i per escrit.
 • Observar i escoltar amb atenció i saber expressar el resultat de forma comprensible.
 • Mostrar capacitat d’integrar i transferir els continguts adquirits de les diferents àrees (capacitat de síntesi, resum, descripció).
 • Saber buscar i utilitzar la informació obtinguda per via documental, institucional o personal.
 • Saber analitzar, seleccionar, ordenar, classificar la informació, i exposar-la a través dels llenguatges específics apropiats.
 • Manifestar autonomia i iniciativa personal, capacitat de raonament lògic i de comprensió crítica.
 • Treballar en equip amb la finalitat de planificar, realitzar i concloure, de forma acurada, una activitat.
 • Mostrar actituds de respecte a les persones i a les coses, de responsabilitat i participació en el treball, i d’interès per conèixer l’entorn propi.
 • Valorar l’ordre, la neteja i l’endreça en relació amb el treball.
 • Valorar el respecte en la comunicació de les idees i la tolerància envers les diferències entre les persones.
 • Llegir i analitzar diferents tipus de textos publicitaris.
 • Conèixer els codis formals i narratius de les diferents expressions publicitàries.
 • Explorar els elements del llenguatge de les diferents expressions publicitàries.
 • Reflexionar sobre el missatge ideològic de les diferents expressions publicitàries.
 • Manipular de manera didàctica diferents obres.
 • Dissenyar una producció pròpia Aquest treball es farà en petit grup, així es fomentarà l’enginy, la col·laboració, les aptituds personals, la composició gràfica…

L’avaluació d’aquest treball serà principalment el procés global del treball realitzat i no únicament els resultats obtinguts.

La qualificació final tindrà en compte:

 • La tasca diària a classe.
 • Una memòria escrita de grup. En aquest treball hi ha d’haver anotada la feina de cada sessió, l’assignació de tasques de cada membre del grup, els acords apresos sobre el tema, recollida d’informació si s’escau, la planificació temporal de feines i el desenvolupament de la feina.
 • Elaboració d’un cartell publicitari. Es valorarà la composició, retolació, la llegibilitat del rètol o del text, la mida, tipus i espaiat de lletres, els colors, textura, missatge…
 • L’elaboració d’un vídeo. Es valorarà la creativitat, la utilització correcta dels elements necessaris: imatges, eslògans, textos, músiques, efectes…
 • Exposició oral final (amb suport audiovisual).

Cada aspecte avaluat té el mateix valor, per tan el resultat final serà la mitjana aritmètica de tots ells.