Recerca

EL PROJECTE DE RECERCA A QUART D’ESO

1. Introducció

La normativa actual estableix que en el quart curs de l’ESO tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca.

Per què es fa?

La normativa diu:

L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre, i la competència d’autonomia i iniciativa personal, amb diverses actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, la creativitat, la capacitat de prendre decisions i de transformar les idees en accions per tal de tirar endavant projectes individuals i col·lectius.

També es posen en acció les competències comunicativa lingüística i audiovisual (amb la presentació escrita del treball i l’exposició oral); la competència en el tractament de la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats); i la competència social i ciutadana (participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip).

 

A l’Escola Gravi el projecte de recerca es realitzarà a raó de dues hores lectives setmanals al llarg del segon quadrimestre.

Estarà dirigit I coordinat per quatre professors, els quals ajudaran a dur a terme un treball constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumnat.

El treball es farà en grups de tres alumnes.

Prèviament es realitzaran unes sessions acadèmiques on el professorat formarà els alumnes en tots els aspectes relacionats amb la recerca necessaris per a l’elaboració del treball.

Per concretar el projecte caldrà plantejar una hipòtesi, planificar el mètode de treball, integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una exposició oral, que es realitzarà la darrera setmana del curs.

Durant les dues hores setmanals de recerca realitzarem activitats orientades a qüestions preparatòries, metodològiques I formals del treball.

Farem activitats orientades a:

  • Com definir un títol i una estructura. Planificació del projecte. Redactar una hipòtesi…
  • Com fer la recerca documental i el tractament de la informació.
  • El tractament de les dades numèriques.
  • El treball de camp i el model experimental.
  • La presentació escrita i oral del treball.

Al llarg del projecte, l’alumnat ha de mostrar de manera responsable capacitat d’autonomia i iniciativa tant en l’organització del treball individual com en la seva aportació al treball de grup.

L’Avaluació d’aquesta matèria, que té la consideració de matèria optativa, valorarà principalment el procés global del treball realitzat i no únicament els resultats obtinguts.

La qualificació final tindrà en compte, doncs, els següents apartats:

· La tasca diària a classe.

· El dossier individual d’apunts i d’activitats.

· Llibreta de grup: En aquesta llibreta hi haurà d’haver anotada la feina de cada sessió, l’assignació de tasques setmanals de cada membre del grup, els acords presos sobre tema, hipòtesi, recollida d’informació I treball de camp. Planificació temporal de les tasques I el seguiment de com es desenvolupa la feina.

· El treball imprès.

· L’exposició oral final (amb suport audiovisual).