Projectes

Al llarg dels tres primers cursos de l’ESO l’alumnat participa en projectes interdisciplinaris, projectes que comporten el desenvolupament de les competències transversals: comunicatives, metodològiques, personals, socials i ciutadanes.

Objectiu

L’objectiu és que els/les nostres alumnes descobreixin i potenciïn el seu interès per aprendre, que siguin persones emprenedores, amb iniciativa,que sàpiguen treballar en equip, que coneguin i sàpiguen utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació i que desenvolupin el seu propi pensament.

Metodologia

A través de l’aprenentatge cooperatiu s’integren un conjunt d’estratègies d’ensenyament que comprometen l’estudiant a treballar en grup per a aconseguir objectius comuns. L’aprenentatge d’habilitats es desenvolupa al mateix temps que la participació, fomenta el lideratge proactiu i la capacitat de presa de decisions.

L’experiència té com a punt de partida la programació conjunta d’una unitat didàctica en cada curs, on les especificitats de cada assignatura perden importància en favor d’una tasca final conjunta, i amb una orientació per a la reflexió, investigació, creació i desenvolupament de competències.

Fases del projecte:

–  En un primer moment, s’introdueix el tema, el camp o el producte a investigar, elaborar o repensar.

Competència comunicativa i personal. Després es recullen els coneixements previs de l’alumne/a, a fi d’enumerar totes aquelles qüestions que els interessa investigar, aprofundir o senzillament treballar.

Competències metodològiques;

a) desenvolupar les competències d’investigació i recerca. Així comença la part més intensa del projecte, on l’alumnat busca la informació més adient – es promou el pensament reflexiu i crític davant de la informació recollida – per resoldre els interrogants plantejats durant la fase anterior.

b) competències d’autonomia i iniciativa personal. Organització de la informació i planificació de les diferents tasques que han d’anar realitzant, així com de la resolució dels problemes que vagin apareixent durant la planificació i elaboració del projecte.

c) competència social i ciutadana. Durant la gestió de tot aquest procés, s’opta per la tasca cooperativa, perquè potencia el desenvolupament de la amb aprenentatges que tenen a veure amb el diàleg i consens que s’ha de donar en la interacció entre els estudiants.

d) Tot el procés de manera continuada i dinàmica donarà sentit a la competència d’aprendre per aprendre.

– Avaluació formativa o formadora. L’avaluació del projecte és un mitjà per regular els aprenentatges, és a dir, per identificar les dificultats i els errors que sorgeixen durant el procés d’ensenyament-aprenentatge i trobar camins per superar-los. Es promou que sigui el propi alumnat qui la faci, ajudem als estudiants perquè siguin capaços de regular les dificultats amb les que es poden trobar, i d’aquesta manera es treballa també les competències d’aprendre per aprendre i les d’autonomia i iniciativa personal.