PROJECTE LINGÜÍSTIC

LLEGIR I ESCRIURE

Els nens/es aprenen a llegir I escriure en català i adquireixen tots els coneixements, les actituds I les valors que conformen el seu procés d’aprenentatge. Som conscients de la importància de la llengua en l’aprofitament dels estudis, I per això hi dediquem més hores de les que estableix el currículum oficial.El castellà s’introdueix en el cicle Inicial de Primària des d’una perspectiva oral, I en el cicle Mitjà s’inicia l’estudi sistemàtic d’aquesta llengua. L’anglès s’introdueix a P3 a nivell oral, es continua treballant al llarg de tota l’escolaritat. A Primària fan tres hores de llengua anglesa setmanals. També cal dir que, a partir de P5, es fan desdoblaments per tal de vetllar pel desenvolupament de l’expressió oral.El francès s’ofereix com a segona llengua estrangera a tots els alumnes de 1r d’ESO fins a 1r de Batxillerat com a matèria optativa.

A 4t d’ESO s’ofereix l’alemany com a matèria optativa.

Projecte Llinguistic