PRIMÀRIA

OBJECTIUS DE PRIMÀRIA

L’etapa de Primària és fonamental en la formació integral dels nens i de les nenes. És una etapa òptima per treballar alhora l’adquisició d’hàbits, el foment dels valors i la motivació pel treball.

A l’Escola Gravi volem que aquesta sigui una etapa coherent amb allò que han treballat a Educació Infantil i amb allò que faran quan segueixin a Secundària. Una etapa, per tant, amb caràcter propi però que alhora ha d’estar plenament coordinada amb les altres dues etapes educatives. En aquest sentit la Primària és una etapa fonamental per fomentar aspectes tan importants com l’autonomia personal, el coneixement del propi jo, les relacions socials, l’assumpció dels valors i la curiositat permanent.

Per això treballem a partir de metodologies d’aprenentatge i activitats adaptades a cada moment, afavorint el treball en grup, la recerca i la implicació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge. També ho fem a partir del respecte a la individualitat de cada alumne. Entenem que la diversitat és un valor que ens enriqueix i, per tant, cal afavorir que cada alumne pugui trobar el seu propi camí. I ho fem de manera que compartim aquests processos de forma estreta amb les famílies.

Apostem per la innovació, és a dir, pel fet d’estar valorant constantment allò que fem i buscant maneres de millorar-ho. En aquest sentit impulsem projectes propis i estem atents al món educatiu del nostre entorn. Som un claustre actiu i compromès. Treballem per aconseguir que els nens i les nenes esdevinguin protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge.

El treball a Primària afavoreix de forma especial l’aprenentatge de les competències bàsiques sobretot als primers cicles, fent més hores de les que marca el currículum. Un bon aprenentatge, atenent a les característiques de cada alumne/a, és fonamental per ajudar cada alumne en futures etapes educatives. Però també posem en primera línia aspectes com l’autoestima, el sentit crític i el compromís. Treballem perquè els alumnes comparteixin  uns valors que els permetin formar part del grup i de la societat.

COM TREBALLEM

Temps Obert

Temps obert és una organització horària que hem impulsat a Primària de l’Escola Gravi per tal de donar una millor resposta al treball a l’aula. La idea fonamental és aplegar sota la denominació de Temps Obert totes les hores en les quals el tutor o tutora està dins del seu grup. Per tant, totes les hores previstes de matemàtiques, llengua catalana, medi i valors s’agrupen a fi de tenir una millor flexibilitat que permet afrontar els nous reptes de l’educació amb millors eines. Això representa prop del 40% de les hores de classe. Temps obert fomenta l’aprenentatge integral i per competències, el treball en equip, la recerca i la motivació de l’alumnat.

Cooperativa alumnes de 6è

Per tal de ser coherents amb els principis cooperatius de l’Escola Gravi, a Primària impulsem una cooperativa d’alumnes a 6è que bàsicament treballa en campanyes de sensibilització social i cooperació. El treball de la cooperativa ens permet fomentar aspectes com la responsabilitat, el treball en equip i el compromís. Igualment aprofitem per treballar aspectes vinculats a com funciona una entitat i com s’estructura una empresa per tal de donar altres eines vinculades a l’emprenedoria.

Materials Propis

El claustre de Primària treballa de forma permanent per tal d’oferir als nostres alumnes els materials educatius més adients. En aquest sentit bona part d’aquests materials són d’elaboració pròpia i es van adaptant segons la valoració que en fem. Igualment fem servir altres materials com llibres, quaderns, recursos d’internet, jocs…, que ens ajuden a completar aquest treball. La diversitat de materials utilitzats creiem que és un element que ajuda els nostres alumnes a treballar millor i a conèixer diferents eines d’aprenentatge. També utilitzem eines com el mydocumenta, el glifing…

Flexibilitat d’agrupaments

Una de les eines importants que podem oferir per garantir un bon aprenentatge és aconseguir que, sempre que és possible, hi hagi més d’un mestre per aula. Aquestes hores ens permeten atendre molt millor la diversitat, garantint que cada alumne/a pugui seguir el seu propi ritme. El treball conjunt de diversos mestres dins d’un mateix grup també afavoreix un diàleg entre docents que afavoreix tot l’alumnat.

Importància de totes les àrees

Per a nosaltres l’educació integral vol dir donar valor a tots els aprenentatges. En aquest sentit a Primària hi ha especialistes de llengua anglesa, llengua castellana, educació física, música i noves tecnologies. També cal destacar que una part important de les sortides al llarg del curs o de les activitats conjuntes de tota la Primària giren a l’entorn d’aquestes especialitats. Treballem projectes singulars com el concert d’hivern, les danses, sortides esportives…

Anglès

La llengua anglesa segueix guanyant importància com a eina imprescindible en el món actual. Conscients d’això estem revisant permanentment la manera de treballar-la a l’escola. Al llarg de tota l’etapa els nens i nenes fan 3 hores de llengua anglesa, dues d’aquestes hores amb la mestra d’anglès del seu grup i una tercera hora amb les dues mestres d’anglès alhora, organitzant els alumnes segons l’activitat. Això permet potenciar molt l’atenció a la diversitat, la llengua oral i el treball a partir de projectes com la Gravi School TV o els intercanvis de correspondència i altres materials. Disposem també d’auxiliar de conversa nadiu que participa a tots els grups i el suport d’alumnes estrangers de pràctiques.

Apadrinaments

Un dels aspectes que més ens agrada a la nostra escola és la relació entre alumnes de diferents edats. Fem un apadrinament a menjador on alumnes de 6è comparteixen l’estona del dinar amb alumnes de 1r. També fem un apadrinament lector entre alumnes de 5è i 2n. En tots dos casos aquestes relacions van molt més enllà de l’activitat proposada i enriqueixen per igual tots els alumnes.

Altres projectes destacats

Com a continuació del treball fet a Educació Infantil treballem les matemàtiques amb una visió més manipulativa, partint de la vivenciació per arribar a l’abstracció. Un treball competencial i que afavoreix la motivació.

Incorporem els escacs dins de la programació a 3r com a introducció i després més intensament a 4t i fomentem l’aprenentatge i la competició al llarg de tota la Primària.

Tenim un projecte de ràdio que afavoreix les competències comunicatives i vinculades a les noves tecnologies. Les famílies poden seguir l’activitat de la ràdio a través de la web.

Donem una gran importància al nostre pla lector. Entenem que cal fomentar la lectura en tots els moments de la vida a l’escola i per això dediquem una estona diària a la lectura lliure, rebem autors a l’escola, participem d’activitats de clubs de lectura i tenim una biblioteca molt activa a Primària.

Fem el treball de l’educació plàstica a partir de tallers, habitualment amb mestres de reforç. Treballem diferents tècniques d’expressió artística amb grups flexibles. I això ho complementem amb sortides a exposicions i museus i diferents tallers al llarg de l’etapa.

De forma coherent amb tot el treball al voltant de la sostenibilitat a l’escola, a Primària treballem de forma activa per la reducció de residus, per la consciència mediambiental i també tenim un hort que treballen els mateixos alumnes.

Afavorim la relació entre alumnes de diferents edats i grups, fent agrupaments flexibles dins del cicle o impulsant l’apadrinament a l’hora del menjador i l’apadrinament de lectura.

Incorporem les noves tecnologies en el procés d’aprenentatge com noves eines que ens permeten afavorir l’aprenentatge i connectar-nos al món d’avui dia i del futur.

Donem una gran importància a l’expressivitat dels alumnes en totes les seves formes. En aquest sentit, per exemple, incorporem el teatre a diferents cursos i representant aquestes obres davant de les famílies.