PLA LECTOR

LA LECTURA ÉS UN FACTOR FONAMENTAL

La finalitat de l’Educació Primària i Secundària és proporcionar a l’alumnat unes competències bàsiques que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social. Per competència s’entén la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques i, juntament amb altres processos intel·lectuals com són escriure, parlar i escoltar, faciliten el desenvolupament personal i l’adquisició dels aprenentatges.

Així, doncs, entenem que el PLEC és el document que ha de servir de referència a la nostra comunitat educativa i que defineix el conjunt d’objectius, metodologies i planificació d’estratègies que ens permetran aprofitar tot el potencial del centre per promoure la competència lectora (l’aprenentatge de la lectura), la competència informacional (l’aprenentatge a través de la lectura) i el gust per llegir en el nostre alumnat.

Pla Lector Pla Lector