Orientació

Orientació educativa

A l’escola considerem l’acompanyament personalitzat del procés d’aprenentatge i d’escolarització de l’alumne com un eix vertebrador de la formació. L’orientació educativa és una eina bàsica per atendre la diversitat i la singularitat dels alumnes.Les nostres actuacions de tutoria i d’orientació han de respondre a criteris ajustats als nivells de l’etapa i, també per això, a plantejaments adequats als nivells i ritmes d’aprenentatge competencial de l’alumne, tant del seu procés autonomitzador com de la seva maduresa personal i integració social.

L’assoliment de l’èxit educatiu de l’alumne depèn en gran mesura del procés orientador i d’acompanyament continuat al llarg de la seva escolarització en les diferents etapes educatives.

El procés orientador construït a partir de la coordinació entre primària i secundària, planificat i coordinat en els dos primers cursos de l’ESO, ha d’haver permès en l’alumne l’autoconeixement i una percepció ajustada, a través d’una visió curricular àmplia, sobre les seves habilitats i competències relacionades també amb aspectes referents a la vida social, la intrapersonalitat, l’ètica i la intel·ligència creativa.

La tutoria a tercer i quart d’ESO permet la concreció de l’itinerari formatiu de l’alumne a partir de l’anàlisi de les seves capacitats i del seu aprenentatge i les estratègies didàctiques emprades en el treball específic de les àrees per part de l’equip docent.

L’Escola a través, de la tutoria i de l’assignatura d’orientació, proporciona als alumnes la informació suficient i l’orientació necessària per triar les opcions més adequades al seu procés d’aprenentatge, d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització com en l’accés a estudis o en activitats posteriors.