INFANTIL

OBJECTIUS d’INFANTIL

A Gravi, d’acord amb el currículum d’Educació Infantil, afavorim l’adquisició de les capacitats necessàries per entendre el món i esdevenir persones capaces d’intervenir activament i críticament en la societat plural, diversa i canviant que els ha tocat viure.

Al llarg de l’etapa d’Educació Infantil contribuïm al desenvolupament i  creixement global dels nens i nenes, a través de processos d’aprenentatge continuats, significatius i progressius, els quals tenen continuïtat en l’etapa d’Educació Primària mitjançant l’adquisició de les competències bàsiques.

L’etapa d’Educació Infantil té com a principal objectiu contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.  L’escola presenta espais d’aprenentatge globalitzat i estableix relacions entre els continguts i les diferents àrees, ajudant els infants a acostar-se al món i a construir els seus coneixements.

replicasrelojestienda.com La família, els docents i el personal de suport en el centre esdevenen peces fonamentals en l’educació de l’infant. Al llarg d’aquesta etapa educativa, els infants han  de sentir que són capaços d’aprendre i de tenir nous interessos, s’han de sentir respectats en el seu ritme de treball, en les opinions  i en els propis processos d’aprenentatge per anar guanyant confiança i seguretat, participant d’una manera activa en el desenvolupament de les activitats i projectes de treball.

Els objectius de cicle precisen i ajuden al desenvolupament d’aquestes capacitats al voltant de 4 eixos; Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma, Aprendre a pensar i a comunicar, Aprendre a descobrir i tenir iniciativa i Aprendre a conviure i habitar el món.

Durant aquesta etapa contribuïm al fet que els infants formin una imatge positiva de si mateixos, guanyin seguretat emocional i pensin i actuïn cada vegada més autònomament. Afavorim el sentiment de pertinença a un grup i fomentem la participació i l’ús dels hàbits, les rutines, les actituds, els valors i les seves normes. A través del treball diari ajudem els infants a ser capaços d’aprendre amb i dels altres, amb actituds d’empatia i de resolució pacífica de conflictes.

La curiositat per descobrir és innata, aprofitant-ho connectem  aquesta capacitat amb actituds de descoberta que impulsin a la interpretació del món i a l’elaboració de preguntes. El joc, font natural d’aprenentatge, serveix per representar la realitat i potenciar les relacions entre iguals. Mitjançant el joc i altres situacions d’aprenentatge afavorim que hi hagi intenció comunicativa.

Els infants han de ser capaços de comunicar, expressar, comprendre i representar a través dels diferents llenguatges (corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic). Durant aquesta etapa també s’inicia el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Afavorim el coneixement del seu entorn, i també la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes. Aquest coneixement serveix per potenciar i generar actituds de confiança i respecte. Els infants han de gaudir aprenent, han de pensar, reflexionar, crear… Han d’aprendre de l’error i tenir capacitat d’autosuperació.

COM TREBALLEM?

Vetllem per potenciar cadascun dels infants des de la seva individualitat i així afavorir el seu desenvolupament físic, emocional, intel·lectual i social. El respecte a cada nen i nena fa possible la construcció d’un grup social ric i divers.

Ens basem en una metodologia activa i vivencial, és a dir els alumnes són protagonistes dels seus propis aprenentatges.