ESPERIT COOPERATIU

L’escola Gravi va ser creada l’any 1966

L’Escola Gravi va ser creada l’any 1966. L’any 1995/96 es va constituir com a Societat Cooperativa Catalana Limitada d’Ensenyament de Treball Associat. Està integrada pel personal docent i pel personal d’administració i serveis.

L’escola té com a objecte social impartir ensenyament a tots els nivells educatius, incloent matèries cooperatives, artístiques i esportives i en general tots aquells ensenyaments i activitats que contribueixin a la formació social i cultural de les persones, sense perseguir cap ànim lucratiu.

Com a cooperativa pretenem desenvolupar en els nostres alumnes el valor de la cooperació, de la igualtat, de la justícia, del respecte i del treball en equip.

Esperit cooperatiu

Els principis i valors de la nostra cooperativa són:

• Autonomia i independència.
• Educació, capacitació i informació.
• Compromís amb la comunitat educativa.
• Associació oberta i voluntària dels diferents col·lectius que integren l’escola.
• Gestió democràtica dels diferents col·lectius de l’escola.
• Participació econòmica i igualitària dels socis i sòcies.
• Cooperació entre cooperatives.

Ens regim a partir d’uns estatuts o acords socials basats en la llei de Cooperatives. L’escola forma part de la Federació catalana d’escoles cooperatives.

La Cooperativa està formada per dos òrgans socials i dos de pedagògics:

• Assemblea General.
• Consell Rector.
• El Claustre de Professors.
• Equip Directiu.

Les funcions dels òrgans socials són:

• L’Assemblea General de la cooperativa està constituïda pels socis i sòcies. És l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els seus acords són obligatoris per a la totalitat dels socis i sòcies.
• El Consell Rector, és l’òrgan de govern i de representació de la cooperativa. Està format per 8 membres escollits per l’Assemblea General.

Els càrrecs del Consell Rector són:

• President/a és qui té la representació legal de la Cooperativa.
• Tresorer/a.
• Secretari/a.
• Vocals.

El Consell Rector:

• Governa la societat, d’acord amb els estatuts i els criteris adoptats per l’Assemblea General.
• Representa la societat tant en l’aspecte mercantil com en el jurídic.
• Gestiona l’escola, és a dir, els recursos humans, els recursos materials i els recursos financers.
• Està en contacte amb les diferents administracions i serveis professionals, així com amb les entitats financeres i les diferents associacions.
• Estableix les directrius generals d’actuació.

El Consell Rector conjuntament amb l’Equip Directiu vetllen per al bon funcionament del Centre.

SUBVENCIÓ INCORPORACIÓ DE SOCIS O SÒCIES   ORDRE EMO/308/2014