ESO

OBJECTIUS DE SECUNDÀRIA

A Secundària, i seguint la línia de les etapes anteriors, l’objectiu és l’assoliment de les competències que els permetin el desenvolupament personal i escolar, com a principi de l’equitat i garantia i, alhora, de la cohesió social, tot atenent  la diversitat de les necessitats educatives de tots els nostres alumnes.Per aquest motiu, i a través del Pla d’acció tutorial, considerem l’acompanyament personalitzat de l’alumne com un eix de formació bàsic en la nostra escola, participant activament en la seva orientació personal i acadèmica per tal que desenvolupi les competències necessàries per integrar-se en la societat. Els ajudem a adquirir capacitats i estratègies que els permetin   créixer en les seves dimensions: social, valorant la seva capacitat d’interrelacionar-se de manera adequada, emocional, essent capaços d’assumir la seva pròpia identitat i la dels altres, i cognitiva, demostrant la seva capacitat i il·lusió per aprendre.

Etapa educativa ESOEl nostre currículum escolar persegueix, a través de totes les matèries, àmbits i activitats, seleccionar els continguts, metodologies i estratègies pedagògiques més adients a les característiques de l’alumnat per poder constatar el seu progrés a mesura que avança en els aprenentatges. L’assoliment d’aquests continguts els assegurarà les capacitats i les estratègies necessàries per continuar en els seus estudis posteriors.A l’etapa treballem des de la proximitat i el coneixement dels nostres alumnes generant un espai adient perquè l’alumne, amb confiança,  se senti segur  i pugui desenvolupar les seves capacitats.

COM TREBALLEM

Vetllem per potenciar la individualitat de cadascun dels alumnes i així afavorir el seu desenvolupament intel·lectual, emocional, físic i social.

Donem molta importància a la tutoria per acompanyar i garantir aquest procés maduratiu.