EDUCACIÓ EMOCIONAL

L’escola entén l’educació emocional com un procés educatiu continu i permanent, que ha de ser present al llarg de tot el currículum acadèmic i en la formació permanent al llarg de tota la vida. L’educació emocional es proposa optimitzar el desenvolupament humà, és a dir, el desenvolupament de la personalitat integral de l’individu, sent una forma de prevenció primària que pretén minimitzar la vulnerabilitat de la persona a determinades disfuncions (estrès, depressió, impulsivitat, agressivitat, etc.) o prevenir la seva manifestació.

Per aquesta raó, des de ben petits i fins a batxillerat, l’escola treballa pel desenvolupament de les competències emocionals:

La consciència emocional

Ccapacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres, incloent l’habilitat per captar el clima emocional d’un context determinat.

La regulació emocional

Capacitat per manejar les emocions de forma apropiada. Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; tenir bones estratègies d’afrontament; capacitat per autogenerar emocions positives, etc.

L’autonomia emocional

Es pot entendre com un concepte ampli que inclou un conjunt de característiques i elements relacionats amb l’autogestió personal, entre les quals hi ha l’autoestima, actitud positiva davant la vida, responsabilitat, capacitat per analitzar críticament les normes socials , la capacitat per buscar ajuda i recursos, així com l’autoeficàcia emocional.

La competència social

Capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones. Això implica dominar les habilitats socials bàsiques, capacitat per a la comunicació efectiva, respecte, actituds prosocials, assertivitat, etc.

Les competències per a la vida i el benestar:

Capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els desafiaments diaris de la vida, ja siguin personals, professionals, familiars, socials, de temps lliure, etc. Les competències per a la vida permeten organitzar la nostra vida de forma sana i equilibrada, facilitant-nos experiències de satisfacció o benestar.

Tenint en compte l’evolució madurativa i psicològica dels alumnes, aquestes competències es treballen al llarg del curs amb formats diversos: jocs individuals i en grup, tallers, xerrades, debats, fòrums….