DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC

L’equip psicopedagògic de l’escola està format per dues psicòlogues i una mestra d’educació especial. Es coordina, segons les necessitats i els temes a tractar, amb l’equip directiu, els equips de coordinació, els departaments i els tutors/es.
Les tasques que realitza són les següents:
En matèria d’atenció directa als alumnes:

 • Suport personalitzat i reeducacions d’alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Atenció individualitzada a alumnes que, per situacions personals requereixen una atenció específica (aspectes cognitius, de personalitat, emocionals i/o acadèmics)
 • Avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes amb discapacitats o amb retards significatius d’aprenentatge
 • Docència sobre aspectes competencials relacionats amb la seva especialitat

Suport a l’equip docent:

 • Disseny de mesures d’atenció a la diversitat
 • Disseny del Pla d’Acció Tutorial
 • Assessorament per a la funció tutorial, tant als professors tutors com als equips docents.
 • Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques de l’orientació acadèmica i professional dels alumnes.
 • Valoració dels grups classe des del punt de vista psicopedagògic (proves diagnòstiques de nivell) i social (sociogrames) per optimitzar la planificació de les activitats d’àrea i de l’acció tutorial

Suport a les famílies i la comunitat:

 • Seguiment i l’assessorament de les famílies
 • Contacte amb els serveis educatius, sanitaris i socials
 • Coordinació amb psicòlegs, psiquiatres i altres professionals externs
 • Jornades d’Escola de Pares