Criteris d’avaluació i promoció ESO

L’avaluació a l’ESO

Avaluem per competències i atenent la diversitat de l’alumnat en funció de dues finalitats:

• Avaluació contínua, formativa i formadora. No hi ha cap activitat que no vagi acompanyada de la seva valoració.
És un mitjà per a regular els aprenentatges que permet decidir i adaptar les estratègies pedagògiques adient a cada alumne/a i constatar el seu procés a mesura que avança en els aprenentatges.

• Avaluació quantificadora i acreditativa, valora els resultats d’un procés d’ensenyament aprenentatge. Prepara l’alumnat per actuar en situacions complexes i imprevisibles aplicant els coneixements apresos.

Documentació en PDF