Criteris d’avaluació i promoció batxillerat

L’avaluació al Batxillerat

L’avaluació és contínua, atès que té per objecte constatar els avenços i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries per tal que l’alumne pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. El curs escolar es divideix en tres avaluacions (1r de batxillerat) o dues avaluacions (2n de batxillerat) i després de cada avaluació hi ha un procés de recuperació. Els alumnes que no aproven el curs poden presentar-se a les proves extraordinàries del mes de juny o setembre, depenent de la convocatòria que marca la normativa segons el curs.

La promoció de curs

Els alumnes de 1r de batxillerat poden passar a 2n curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o, com a màxim, en tinguin dues de pendents. Per a aquests alumnes, i mentre cursen el segon de batxillerat, l’escola garanteix la possibilitat de continuar el seguiment de les matèries no superades, la seva avaluació i les qualificacions que se’n deriven, dins dels terminis corresponents al calendari de segon de batxillerat.

Els alumnes que finalitzen el primer curs de batxillerat amb tres o quatre matèries amb avaluació negativa poden matricular-se solament de les no superades de primer, sense tornar a cursar les aprovades. En aquestes circumstàncies poden completar el seu horari d’assistència i estudiar-ne altres que creguin adequades per a la seva formació com, per exemple, el Treball de Recerca. Cal que valorin les diferents possibilitats amb el tutor o la tutora de curs. Quan es dona aquest cas, l’escola formalitza un pla individualitzat per a l’alumne o alumna que inclou l’acceptació i el compromís d’ell o ella i de la seva família.

L’alumne o alumna amb tres o quatre matèries pendents també pot optar per tornar a matricular-se íntegrament del curs i renunciar a totes les qualificacions obtingudes. Per exercir aquesta opció cal signar un document on s’expliciti la renúncia expressa a les qualificacions positives que s’havien obtingut.

Els alumnes que finalitzen el 1r de batxillerat amb cinc o més matèries pendents han de tornar a cursar novament la totalitat del curs.

Els alumnes que en acabar el 2n curs de batxillerat no han superat la totalitat de les matèries poden matricular-se únicament de les pendents, sense necessitat de tornar a cursar les ja superades, independentment del seu nombre.

En aquesta situació l’alumne també pot optar per tornar a cursar el segon de batxillerat en la seva totalitat, mitjançant la renúncia a les qualificacions obtingudes en totes les matèries superades. De l’anul·lació de les qualificacions, en queda exclòs el Treball de Recerca, en el cas que l’hagi aprovat, i les possibles matèries pendents de primer curs que hagi superat en cursar el segon.

Cal tenir present que l’anul·lació de les qualificacions per renúncia, tant a primer com a segon de batxillerat, té caràcter definitiu i irrevocable.

 

Documentació en PDF

icone-pdf