Criteris d’avaluació i promoció batxillerat

L’avaluació al Batxillerat

L’avaluació és continua, atès que té per objecte constatar els avenços i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries per tal que l’alumne pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. El curs escolar és divideix en tres avaluacions i després de cada avaluació hi ha un procés de recuperació. Els alumnes que no aproven el curs poden presentar-se a les proves extraordinàries del mes de juny o setembre, depenent de la convocatòria que marca la normativa segons el curs.

La promoció de curs

Els alumnes de 1r de batxillerat poden passar a 2n curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o, com a màxim, en tinguin dues pendents. Per a aquests alumnes, i mentre cursen el segon de batxillerat, l’escola garanteix la possibilitat de continuar el seguiment de les matèries no superades, la seva avaluació i les qualificacions que se’n deriven, dins dels terminis corresponents al calendari de segon de batxillerat.

Els alumnes que finalitzen el primer curs de batxillerat amb tres o quatre matèries amb avaluació negativa poden matricular-se solament de les no superades de primer, sense tornar a cursar les aprovades. En aquestes circumstàncies poden completar el seu horari d’assistència i estudiar-ne altres que creguin adequades per a la seva formació, com per exemple el Treball de Recerca. Cal que valorin les diferents possibilitats amb el tutor de curs. Quan es dóna aquest cas, l’escola formalitza un pla individual per a l’alumne que inclou l’acceptació i el compromís d’ell i dels seus pares o tutors legals.

L’alumne amb tres o quatre matèries pendents també pot optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat i renunciar a totes les qualificacions obtingudes. Per exercir aquesta opció cal signar un document on s’expliciti la renúncia expressa a les qualificacions positives que s’havien obtingut.

Els alumnes que finalitzen el 1r de batxillerat amb cinc o més matèries pendents han de tornar a cursar novament la totalitat del curs.

Els alumnes que en acabar el 2n curs de batxillerat no han superat la totalitat de les matèries poden matricular-se únicament de les pendents, sense necessitat de tornar a cursar les ja superades, independentment del seu nombre.

En aquesta situació l’alumne també pot optar per tornar a cursar el segon de batxillerat en la seva totalitat, mitjançant la renúncia a les qualificacions obtingudes en totes les matèries superades. De l’anul·lació de les qualificacions, en queda exclòs el Treball de Recerca, en el cas que l’hagi aprovat, i les possibles matèries pendents de primer curs que hagi superat en cursar el segon.

Cal tenir present que l’anul·lació de les qualificacions per renúncia, tant a primer com a segon de batxillerat, té caràcter definitiu i irrevocable.

 

Documentació en PDF

icone-pdf
Criteris d’avaluació batxillerat 18-20