BATXILLERAT

OBJECTIUS DE BATXILLERAT

Escola Gravi Batxillerat

L’escola ofereix en el Batxillerat una de les vies de continuació a l’ensenyament obligatori.  Aquesta  etapa compleix una important funció d’enllaç entre l’ESO, l’educació superior, ja siguin els  Cicles Formatius de Grau Superior o els estudis universitaris, i la transició a la vida laboral i activa. L’escola té com a objectiu general ajudar a desenvolupar i potenciar les capacitats, possibilitats i habilitats de l’alumnat i atendre adequadament les diferències individuals. En el batxillerat l’acció tutorial completa aspectes formatius de personalitat dels alumnes, orienta dins de l’opcionalitat  que ofereix l’etapa i afavoreix la reflexió sobre factors personals i les exigències socials que condicionen els seus desitjos i decisions pel que fa al seu futur laboral, proporcionant a l’alumnat un major control del seu procés d’aprenentatge.

El Pla d’acció tutorial del Batxillerat centra els seus esforços en:

a. Orientació Personal: Donant suport al desenvolupament global de la personalitat de l’alumne; atenent a factors com les actituds, els valors, els sentiments, les aptituds i l’adaptació i la seva integració social.

b. Orientació Acadèmica:   Facilitant als alumnes un aprenentatge millor, coordinant i integrant els diferents aspectes que incideixen en el seu procés educatiu.

c. Orientació Professional: Ajudant l’alumnat a ser un subjecte actiu i conscient, en deixar l’escola, en tot allò que afecta l’elecció de professió, recerca i obtenció de feina.

L’oferta acadèmica de l’escola inclou les modalitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. A través de la configuració del currículum, els alumnes adapten els seus aprenentatges als seus interessos i capacitats.

A l’ensenyament postobligatori, continuem treballant des de la proximitat i el coneixement dels nostres alumnes, generant un espai adient perquè l’alumne, amb confiança,  se senti segur  i pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats.

COM TREBALLEM

Vetllem per potenciar la individualitat de cadascun dels alumnes i així afavorir el seu desenvolupament intel·lectual, emocional, físic i social.

Donem molta importància a la tutoria per acompanyar i garantir aquest procés maduratiu.

icone-pdfEl Batxillerat a Gravi 18-20