ACTIVITATS
FÍSICO-ESPORTIVES

PSICOMOTRICITAT

Psicomotricitat a l'Escola GraviA Educació Infantil la Psicomotricitat treballa sobre la totalitat del nen, partint del plaer sensoriomotor com a punt d’inici per afavorir el treball corporal, el procés de simbolització i l’accés a la representació. L’objectiu principal de les sessions de Psicomotricitat és que els nens i nenes millorin la seva coordinació, adquireixin seguretat i autoestima i puguin arribar a formar-se a nivell maduratiu. Per aquest motiu, el treball psicomotriu pretén arribar al desenvolupament motriu, mental, emocional i relacional dels infants.

Durant l’etapa de primària arriba el moment d’organitzar tota la base motriu assolida amb la psicomotricitat. Les accions funcionals dels nostres alumnes ja estan definides, és el moment  d’augmentar el nivell de competència i consolidar tota la motricitat de base.

DESENVOLUPAMENT

L’Educació Física té com a finalitat afavorir el desenvolupament integral de la persona, per tant capacitats motrius, socials, afectives i cognitives s’interrelacionen permanentment, donant una dinàmica educativa molt activa i participativa.

Tindrà una important rellevància el treball dels valors, la nostra àrea ens ofereix un marc immillorable per treballar-los i afavorir-los.

Activitas fisico esportives Gravi

VIDA SALUDABLE

A secundària l’Educació Física fa una aportació a l’educació integral dels alumnes en diferents àmbits, com l’Educació per la salut, fomentant un estil de vida saludable i afavorint el desenvolupament general del cos;  la socialització, participant en sortides de convivència i tutorials. A les sessions pràctiques prioritzem les activitats col·lectives i cooperatives davant les individuals, potenciem la creativitat en tots els continguts i de manera especial en l’expressió corporal, el respecte per l’entorn immediat i natural, l’esperit crític enfront les activitats físiques de moda i els estereotips i la maduresa per gestionar les activitats físiques en temps de lleure.