PRIMÀRIA

OBJECTIUS DE PRIMÀRIA

La finalitat de l’etapa de Primària és que l’alumne adquireixi una autonomia personal que li permeti tenir una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

Contribuïm al seu desenvolupament personal i social, tot ajudant-lo a adquirir les habilitats i competències culturals necessàries per al seu desenvolupament integral. Ho fem respectant els diferents ritmes de treball dels alumnes i ajudant-los a donar el millor rendiment segons les seves possibilitats i capacitats.

Estapa Primària GraviPensem que l’alumne ha d’esdevenir protagonista de l’aprenentatge, és ell qui ha d’investigar i trobar respostes, i que el mestre ha de ser el guia. Per aconseguir aquest objectiu impulsem el treball cooperatiu, permetrà als alumnes una bona convivència amb el seu entorn social i l’acceptació de la diversitat.

L’educació no tan sols inclou els aprenentatges, per la qual cosa es treballen a tots els nivells valors com el respecte, l’esforç, la responsabilitat vers l’estudi, la democràcia, la tolerància… en relació al seu grau maduratiu. Han de ser capaços de conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i la igualtat entre homes i dones.

Volem que els alumnes adquireixin habilitats per a la prevenció de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos.

Desenvolupem hàbits de treball individuals i d’equip, que els permetin avançar en les competències bàsiques, sabent trobar les estratègies i recursos a cada situació d’aprenentatge.

Volem que els nostres alumnes siguin crítics amb el seu entorn immediat: família, escola, amb la societat i el món en general i, tot fomentant el respecte cap al medi ambient, els ensenyem a conèixer les conseqüències de les nostres actuacions.

Al llarg de l’etapa els nostres alumnes han d’avançar en l’assoliment de les competències bàsiques emmarcades en quatre eixos fonamentals:

• Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
• Aprendre a pensar i comunicar.
• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Aprendre a conviure i habitar el món.

COM TREBALLEM

Donem molta importància a vetllar per l’autoestima dels nostres alumnes. Aquests han d’esdevenir en tot moment els protagonistes de l’aprenentatge, per la qual cosa els impliquem en iniciatives com els apadrinaments o la col·laboració amb el programa Agenda 21.

Valorem l’aprenentatge significatiu (el mestre ha de ser el guia, el nen ha d’investigar) i aprenem combinant diferents metodologies com ara Racons, Projectes, Treballs Cooperatius i amb diferents recursos TAC.

Prioritzem l’ensenyament de les àrees instrumentals en els primers cicles (llengua catalana i matemàtiques), en els quals s’imparteixen més hores de les que marca el currículum. També es fan desdoblaments de totes les àrees (català, matemàtiques, anglès, noves tecnologies, medi i plàstica) per garantir l’ensenyament individualitzat. En aquest sentit és important el suport de l’equip psicopedagògic i d’altres mestres a l’hora de realitzar els desdoblaments i els reforços.

Portem a la pràctica metodologies d’avantguarda quant a ensenyament actiu: Pla Lector, treball per projectes…

icone-pdfDossier Primària PDF